Zápis žiakov

Teší nás, že máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do Citadely.
V tejto chvíli máme ešte posledné voľné miesta v prvom ročníku v Bratislave aj v Ivanke pri Dunaji. 

 

Proces prijímania detí do Citadely sa skladá z nasledujúcich krokov:

 

1. Vyplníte registračný formulár najneskôr do 20. júna 2020.

Prihlášku odporúčame vyplniť čo najskôr, máme už len pár voľných miest.
 

 

2. Dohodneme si online stretnutie s Vami a Vaším budúcim školákom. 

3. Rodičom prijatých detí zašleme záväznú prihlášku. Jej podpisom, uhradením nenávratného poplatku a zápisom na
Spojenej škole sv. Uršule sa dieťa stane súčasťou vzdelávacej skupiny Citadela. 

V rámci prijímacieho procesu budeme zvažovať vzájomné zladenie rodičov s víziou Citadely a našou ponukou, ako aj
naše možnosti podpory jednotlivých detí. 

Tu môžete nájsť dodatočné informácie o štúdiu na Citadele:

Poplatky za štúdium a školský klub:
Školné: 200 – 250 €
​Školský klub: 45 €

Školné sa platí za 12 mesiacov. Školský klub sa platí za 10 mesiacov. 
Strava sa platí zvlášť a predstavuje sumu 40 – 50 € mesačne.

Výšku školného si vyberú rodičia podľa ich finančných možností. Výška školného nepodlieha schvaľovaniu zo strany Citadely.

Zvýhodnené poplatky pre súrodencov:
2. dieťa
Školné: 180 – 240 €
Školský klub: 35 €

3. dieťa
Školné: 170 – 230 €
Školský klub: 25 €

Citadela je financovaná z poplatkov za štúdium a z donorských príspevkov. Bez štedrosti donorov Kolégia by nebolo možné
udržať poplatok za štúdium vo výške 200 – 250 € za mesiac, keďže plné náklady na dieťa sú výrazne vyššie. Týmto 
zároveň pozývame možných darcov k podpore tohto nového diela: napríklad cez IBAN SK89 1100 0000 0026 6975 2115
alebo inou formou podpory Kolégia.

Ak máte otázky, radi na ne odpovieme na adrese citadela@kolegium.org alebo na telefónnom čísle 0907 161 250.

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Barbora Belišová
koordinátorka programu Citadela

barbora.belisova@kolegium.org

0907 161 250

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381

Ivanka pri Dunaji
Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Bratislava
Vzdelávacia skupina Citadela
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie Slobody 3 (Leškova)
811 04 Bratislava