top of page

Ako vzdelávame

Čo je klasické vzdelávanie?

Citadela ponúka vzdelávací program založený na príncípoch katolíckeho klasického vzdelávania. Tým však nemáme na mysli „bežné“ vzdelávanie, ako ho poznáme na väčšine verejných slovenských škôl.  Ide o vzdelávanie,  v ktorom sa žiaci stretávajú s „klasikou“ – s dejinami, literatúrou, umením, latinčinou, ale aj gramatikou, matematikou a prírodnými vedami.

Organizačným princípom štúdia sú dejiny. Deti sa ponárajú do príbehu sveta cez štúdium dôležitých kníh, udalostí a umeleckých diel, ako za sebou nasledovali v základných dejinných epochách. 

V praxi to znamená, že už od prvej triedy sa deti učia o egyptských pyramídach, Rímskych cisároch, ale aj o stredovekých vynálezcoch, či novodobých výtvarných dielach.

3 fázy klasického vzdelávania

1

Gramatická fáza

1. stupeň základnej školy

 Žiaci sa učia základné fakty o svete, terminológiu a gramatiku.

2

Logická fáza

2. stupeň základnej školy

Žiaci prepájajú fakty, analyzujú a hľadajú súvislosti. Učia sa formulovať argumenty a diskutovať.

3

Rétorická fáza

Stredná škola

Študenti sa učia robiť jasné závery, vytvárať si vlastné názory a kultivovane ich prezentovať.

Našim cieľom je ukázať študentom, že všetky vedy,
ktoré odhaľujú krásu a princípy stvoreného sveta, sú prepojené. 

Hlavné rozdiely medzi štandardným vzdelávaním a klasickým vzdelávaním

Štandardné vzdelávanie

Klasické vzdelávanie v Citadele

Popiera či nerieši, že svet má zmysel.
Zaoberá sa „praktickým a užitočným“.

Má inštrumentálny charakter:
pripravuje na profesiu a pomáha písať „CV“.

 

 Slabo pracuje s jazykom, študent trávi neprimerane veľa času
s videom či obrazom, ktoré myseľ nenamáhajú.


Neprepája jednotlivé predmety - výsledkom
je fragmentácia a zmätok.

 

Kladie nízky dôraz na akademickú hĺbku,
výdrž a cnosť.

 

Je mechanické, nepomáha interpretovať súčasnosť.


Skáče z témy na tému.
 

Pomáha objaviť zmysel, ktorý zjednocuje poznanie a skutky.


Múdrosť a cnosť sú ciele samy o sebe: sú dôležitým
predpokladom dobrého života.

 

Silno pracuje s jazykom: stále náročnejšie čítanie vytvára
návyk neustále interpretovať symbol do konceptu a zapájať myseľ.

 

Je integrované, systematicky prepája históriu, vedu a literatúru:
výsledkom je hĺbka.

 

Pomáha študentovi konať správne aj v pokušeniach a
pestovať majstrovstvo. 

 

Vedie konverzáciu s veľkými osobnosťami histórie aj súčasnosti. 

Vytvára prepojenia, sleduje línie uvažovania a konania.

Veríme, že primárnymi vychovávateľmi detí sú rodičia, preto s nimi chceme úzko spolupracovať. Našu vzdelávaciu skupinu chápeme ako službu rodinám, ktoré túžia viesť svoje deti cestou katolíckeho klasického vzdelávania.

Integrovaný študijný plán v klasickom vzdelávaní

Gramatická fáza
1. stupeň ZŠ (6-10 r.)

Logická fáza
2. stupeň ZŠ (11-15 r.)

Rétorická fáza
Stredná škola (16-18 r.)

PREČO SA UČIA?

Aby získali fakty a obrazy o svete ako stavebné prvky, čiže gramatiku „jazyka múdrosti“.

Aby spoznali a používali logické nástroje na spájanie faktov.

Aby sformulovali svoj názor presným a elegantným jazykom.

AKO SA UČIA?

Objavovanie a memorovanie, ktoré je v tomto veku zábavou.

Pátranie po dôvodoch, pomenovávanie súvislostí, prepájanie domén, hľadanie vzťahov, príčin a následkov.

Aplikovanie pravidiel logiky (2. stupeň) na základné informácie (1. stupeň) a jasné vyjadrenie názoru.

ČO SA UČIA?

Pravidlá fonetiky, pravopisu a gramatiky, básne, slovná zásoba cudzích jazykov, historické, literárne a biblické príbehy, opisy rastlín, zvierat a ľudského tela, matematické fakty.

Algebra, logika písania (tvorba tézy a odstavcov), logika čítania (kritika a analýza textov), logika histórie, logika vedy (vedecká metóda).

Prezentovanie, písanie esejí, argumentovanie. Zároveň špecializácia podľa vlastného záujmu (hudba, medicína, technológia a pod) a ďalšie vzdelávanie: letné pobyty, kurzy, cestovanie, stáže. 

ČO ČÍTAJÚ? (príklady)

Antika: pre deti upravená kniha Ilias a Odysea 
 

Stredovek: rozprávky o rytieroch, životopisy svätých 
 

Renesancia a reformácia: príbehy objavenia Ameriky
 

Novovek: Guliverove cesty

Antika: románové spracovanie Trójskej vojny
 

Stredovek: legenda o kráľovi Artušovi
 

Renesancia a reformácia: 

životopis Leonarda DaVinci
 

Novovek: Charles Dickens: Vianočná Koleda

Antika: pôvodné texty Platóna, Herodota či Virgília

Stredovek: Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer

 

Renesancia a reformácia: 

Shakespeare
 

Novovek: J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov

Vzdelávane 2

Viac o výchove a vzdelávaní

bottom of page