Organizuje
Kolégium Antona Neuwirtha

Partner

Spojená škola sv. Uršule,

kmeňová škola vzdelávacej skupiny Citadela

Logo_Serviam_Santa_Ursula.jpg

Mediálny partner

brand-main.png

OD ÚŽASU K MÚDROSTI

základoškolská vzdelávacia skupina Citadela

KATOLÍCKA IDENTITA

KLASICKÉ VZDELÁVANIE

ROZVOJ CHARAKTERU

Citadela chce pomáhať rodičom v ich najdôležitejšom poslaní: odovzdať vieru svojim deťom. Všetko, čo spolu budeme robiť je postavené na tom najlepšom, čo ponúka katolícka tradícia a viera.

 

Chceme, aby v nich naše deti našli inšpirujúcu krásu, ktorá dáva život  - ako sme ju našli aj my. Byť katolíkom je veľký dar a my ho chceme spolu s našimi deťmi ďalej rozvíjať, tešiť sa z neho a ponúkať aj ďalším.

V septembri 2020 otvorí CITADELA svoje prvé triedy

Všetkých rodičov, ktorí majú záujem o Citadelu, radi privítame na informačnom stretnutí, kde odpovieme na akúkoľvek otázku.


 

 • V stredu 1. apríla 2020 o 17.00 hod. ONLINE stretnutie (pôvodné stretnutie v Ivanke pri Dunaji bolo zrušené). Link zašleme záujemcom pred stretnutím emailom.

 

Prosíme, dajte nám vedieť na citadela@kolegium.org, ak sa plánujete zúčastniť.

 

Našou víziou sú deti pripravené žiť tvorivý, plodný a svätý život v dospelosti.

Naším poslaním je sprevádzať študentov pri objavovaní Pravdy, Dobra a Krásy v histórii, literatúre, vede a umení západnej civilizácie.

Veríme, že primárnymi vychovávateľmi detí sú rodičia, preto s nimi chceme úzko spolupracovať. Našu vzdelávaciu skupinu chápeme ako službu rodinám, ktoré túžia viesť svoje deti cestou katolíckeho klasického vzdelávania.

Citadela chce pomáhať rodičom v ich najdôležitejšom poslaní: odovzdať vieru svojim deťom. Náš prístup je postavený na bohatstve katolíckej tradície a viery.

 

Chceme, aby v nich naše deti našli inšpirujúcu krásu, ktorá dáva život, ako sme ju našli aj my. Byť katolíkom je veľký dar a my sa chceme spolu s našimi deťmi z neho tešiť, rozvíjať ho a ponúkať ďalším.

Našim deťom chceme ponúknuť to najlepšie. Klasické vzdelávanie ich ponorí do právd, dobier a krásy, ktoré za niekoľko tisíc rokov nazhromaždila západná civilizácia v oblasti literatúry, umenia či vedy.

 

Deti postupne spoznajú veľký príbeh sveta, ktorého sú aktívnou súčasťou. Tradíciu chceme odovzdať kvalitnými, modernými metódami.

Výzdoba na stenách školy, spôsob rešpektujúcej komunikácie a riešenia konfliktov či diela, ktoré spolu budeme čítať, a výlety, na ktoré pôjdeme - to všetko chceme zamerať tak, aby pomohli našim deťom všestranne rozvíjať ich charakter.

 

Vzdelávanie nie je o odovzdávaní informácií, ale o mnohých príležitostiach rásť v cnosti rozumnosti, spravodlivosti, odvahy a miernosti.

KATOLÍCKA IDENTITA

KLASICKÉ VZDELÁVANIE

ROZVOJ CHARAKTERU

Prečo si vybrať Citadelu?

Citadela, teda „mestečko“, je jadrom opevneného územia mesta. Tento hrad, pevnosť alebo veža je miestom poslednej záchrany a úkrytu pokladov. Aj naša Citadela chce ponúknuť bezpečné prostredie pre to najvzácnejšie, čo máme - naše deti. Zároveň je z citadely najlepší výhľad - chceme, aby naše deti videli ďaleko a mali široké horizonty.
 

Citadela ponúka hodnotové ukotvenie, stáročiami overený vzdelávací model, ale aj prijímajúcu komunitu a rešpektujúci prístup k deťom. Ponúkame pútavú formu učenia, ktorá rozvíja dieťa celistvo: myseľ, telo aj dušu.

Citadela neučí deti náhodne vybrané zručnosti, ktoré sa o pár rokov aj tak ukážu ako zastarané. Citadela učí deti myslieť, a tým ich pripravuje na akúkoľvek životnú dráhu. Deti sa budú učiť nielen čítať, ale aj rozumieť a diskutovať. Nielen písať správne písmená, ale aj tvoriť vlastné texty a eseje.


V Citadele sa deti učia spoznávať kresťanstvo cez príbehy dejín západnej civilizácie. Už od prvého ročníka sa budú zoznamovať s gréckou mytológiou, rímskymi cisármi, stredovekými rytiermi a kráľmi, ale aj s modernými hrdinami. 


V Citadele chceme ponúknuť deťom Pravdu, Dobro a Krásu. Náš vzdelávací program je vystavaný tak, aby sme dali ďetom prístup k tomu najlepšiemu, čo naša civilizácia priniesla.

V Citadele sa budeme veľa učiť o dejinách, ale naša pedagogika je založená na moderných poznatkoch. V jej strede je dieťa a jeho chuť objavovať svet a učiť sa. Chceme stavať na prirodzenom nadšení detí. Rozumieme však, že deti sa najlepšie učia v bezpečí vymedzenom pravidlami a hranicami.

V Citadele nám záleží na tom, aby sa z detí stávali dobrí a charakterní ľudia. Budeme ponúkať prostredie, ktoré v deťoch formuje cnosti múdrosti, spravodlivosti, odvahy a miernosti. Nebojíme sa tiež podporovať v deťoch sebadisciplínu, vytrvalosť a trpezlivosť.

Veríme, že sa okolo Citadely vytvorí komunita skvelých ľudí: rodín, ktorým hlboko záleží na kresťanskej viere a hodnotách. Veríme, že to budú rodiny, ktoré majú zároveň zmysel pre prírodu, dobrodružstvo a spoločenstvo.

 

Citadela v kocke

 • V septembri 2020 otvoríme prvý ročník. Hľadáme predovšetkým deti vo veku prvej triedy. Ak však máte doma budúcich druhákov, tretiakov či štvrtákov, dajte nám vedieť. V prípade, že nájdeme dostatočný počet detí v rovnakom veku, zvážime otvorenie vyšších ročníkov už v školskom roku 2020/2021.
   

 • V nasledujúcich rokoch chceme postupne naplniť prvý aj druhý stupeň základnej školy a neskôr aj štyri ročníky strednej školy. Projekt katolíckej klasickej školy je naplánovaný na 13 rokov.
   

 • Zvažujeme otvorenie vzdelávacích skupín na dvoch miestach: v historickom kaštieli v Ivanke pri Dunaji a v centre Bratislavy do 15 minút od Hlavnej (vlakovej) stanice. V registračnom formulári môžete uviesť, ktorú lokalitu preferujete aj či je otvorenie na tomto mieste pre vás podmienkou. Podľa počtu prijatých detí v danej lokalite otvoríme školu na jednom alebo na oboch miestach.

 

 • Vaše dieťa bude zapísané na Spojenej škole sv. Uršule, našej partnerskej kmeňovej škole, ako žiak s individuálnym študijným plánom. Vzdelávací program Citadely sme navrhli v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Každého pol roka absolvujú deti test na kmeňovej škole, či spĺňajú výkonové štandardy vyžadované Štátnym vzdelávacím programom.
   

 • V počiatočnom štádiu budeme fungovať ako organizovaná forma domáceho vzdelávania, tzv. vzdelávacia skupina; právne ako organizačná jednotka Kolégia Antona Neuwirtha.
   

 • Štúdium na Citadele je spoplatnené mesačným školným vo výške 200-250 eur podľa možností rodičov. Poplatok za školský klub a stravu nie sú súčasťou školného a platia sa zvlášť. Presnú výšku poplatkov budeme komunikovať s jednotlivými rodinami detí po registrácii.

 

Ako vzdelávame

 

Citadela sa hlási k princípom katolíckeho klasického vzdelávania. Tým však nemáme na mysli „bežné“ vzdelávanie, ako ho poznáme na väčšine verejných slovenských škôl. Práve naopak. Klasické vzdelávanie je názov pre formu vzdelávania, ktorá prekonala stáročia. Postavené na tradícii západnej kultúry, tieto vzdelávacie princípy sa využívali už v stredoveku a renesancii. Princípy katolíckeho klasického vzdelávania zjednocujú samotný program (kurikulum), pedagogické metódy aj kultúru vzdelávacej skupiny.

Čo je klasické vzdelávanie?

Štúdium sa skladá z troch fáz: gramatická, logická a rétorická. Spolu trvajú 13 rokov. Študent na prvom stupni prijíma fakty a obrazy o svete. Na druhom stupni ich interpretuje a spája do argumentov. V stredoškolskom veku sa učí robiť závery, jasne a kultivovane ich vyjadrovať a diskutovať.

Ponúkame premyslený vzdelávací program, v ktorom sa jednotlivé predmety vyučujú integrovane. Cieľom je ukázať študentom, že všetky vedy, ktoré odhaľujú krásu a princípy stvoreného sveta, sú prepojené. 

Organizačným princípom štúdia sú dejiny. Deti sa ponárajú do príbehu sveta (aj svojho vlastného) cez štúdium dôležitých kníh, reálií, udalostí a umenia, ako za sebou nasledovali v základných dejinných epochách. V každej fáze sa venujú postupne štyrom celkom: antika, stredovek, renesancia a reformácia a novovek. Počas trinásťročného štúdia si teda tieto epochy prejdú trikrát, s postupne stúpajúcou náročnosťou.

Organizácia a náplň štúdia

Základnými predmetmi sú gramatika, literatúra, matematika, umenie (výtvarné umenie, hudba, dejiny umenia), náboženstvo, jazyky a prírodné vedy. V sylabách Citadely sme skĺbili klasický vzdelávací program s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu. 
 

Súčasťou nášho vzdelávacieho programu je aj aktívny čas v prírode, pri športe, hrách a nebojíme sa ani blata. Citadela kladie dôraz na formovanie charakteru dieťaťa, zručností a postojov pre život.
 

Dôležitou súčasťou Citadely je umenie. Deti sa stretnú s veľkými dielami hudby, maľby a literatúry a budú mať priestor aj pre vlastnú tvorbu.

Pedagogický prístup a hodnotenie

Pedagogické metódy v Citadele sú založené na vnútornej motivácii dieťaťa. Preto nebudeme ako motiváciu používať hrozby a odmeny v podobe známok. Hodnotenia budú prebiehať pomocou pravidelnej osobnej komunikácie s rodičmi. Na druhej strane si uvedomujeme, že deti potrebujú pravidlá a hranice. Pomocou jasných a dobre odkomunikovaných pravidiel dokážeme deťom vytvoriť bezpečné prostredie na učenie.

Výhodou Citadely je, že sa deti budú vzdelávať v malej skupine (do 15 detí). Tá umožňuje individuálny prístup k dieťaťu a zároveň poskytuje množstvo príležitostí pre rozvoj charakterových vlastností, akými sú schopnosť spolupráce, trpezlivosť a vytrvalosť. 

Po vyučovaní ponúkame poobedný program, takzvaný školský klub.

Integrovaný študijný plán

Gramatická fáza
1. stupeň ZŠ (6-10 r.)

Logická fáza
2. stupeň ZŠ (11-15 r.)

Rétorická fáza
Stredná škola (16-18 r.)

PREČO SA UČIA?

Aby získali fakty a obrazy o svete ako stavebné prvky, čiže gramatiku „jazyka múdrosti“.

Aby spoznali a používali logické nástroje na spájanie faktov.

Aby sformulovali svoj názor presným a elegantným jazykom.

AKO SA UČIA?

Objavovanie a memorovanie, ktoré je v tomto veku zábavou.

Pátranie po dôvodoch, pomenovávanie súvislostí, prepájanie domén, hľadanie vzťahov, príčin a následkov.

Aplikovanie pravidiel logiky (2. stupeň) na základné informácie (1. stupeň) a jasné vyjadrenie názoru.

ČO SA UČIA?

Pravidlá fonetiky, pravopisu a gramatiky, básne, slovná zásoba cudzích jazykov, historické, literárne a biblické príbehy, opisy rastlín, zvierat a ľudského tela, matematické fakty.

Algebra, logika písania (tvorba tézy a odstavcov), logika čítania (kritika a analýza textov), logika histórie, logika vedy (vedecká metóda).

Prezentovanie, písanie esejí, argumentovanie. Zároveň špecializácia podľa vlastného záujmu (hudba, medicína, technológia a pod) a ďalšie vzdelávanie: letné pobyty, kurzy, cestovanie, stáže. 

ČO ČÍTAJÚ? (príklady)

Antika: pre deti upravená kniha Ilias a Odysea 
 

Stredovek: rozprávky o rytieroch, životopisy svätých 
 

Renesancia a reformácia: príbehy objavenia Ameriky
 

Novovek: Guliverove cesty

Antika: románové spracovanie Trójskej vojny
 

Stredovek: legenda o kráľovi Artušovi
 

Renesancia a reformácia: 

životopis Leonarda DaVinci
 

Novovek: Charles Dickens: Vianočná Koleda

Antika: pôvodné texty Platóna, Herodota či Virgília

Stredovek: Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer

 

Renesancia a reformácia: 

Shakespeare
 

Novovek: J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov

Štandardné vzdelávanie

Klasické vzdelávanie

Popiera či nerieši, že svet má zmysel. Zaoberá sa „praktickým a užitočným“.

Má inštrumentálny charakter: pripravuje na profesiu a pomáha písať „CV“.
 

 
Slabo pracuje s jazykom, študent trávi neprimerane veľa času s videom či obrazom, ktoré myseľ nenamáhajú.


Neprepája jednotlivé predmety - výsledkom je fragmentácia a zmätok.

 


Kladie nízky dôraz na akademickú hĺbku, výdrž a cnosť.

 


Je mechanické, nepomáha interpretovať súčasnosť.


Skáče z témy na tému.
 

Pomáha objaviť zmysel, ktorý zjednocuje poznanie  a skutky.

Múdrosť a cnosť sú ciele samy o sebe: sú dôležitým predpokladom dobrého života.

 

Silno pracuje s jazykom: stále náročnejšie čítanie vytvára návyk neustále interpretovať symbol do konceptu a zapájať myseľ.

 

Je integrované, sytematicky prepája históriu, vedu a literatúru: výsledkom je hĺbka.

 

Pomáha študentovi konať správne aj v pokušeniach a pestovať majstrovstvo. 

 

Vedie konverzáciu s veľkými osobnosťami histórie aj súčasnosti. 

Vytvára prepojenia, sleduje línie uvažovania a konania.

V čom chce byť Citadela iná?

Aký je rozdiel medzi „bežným“ vzdelávaním a klasickým vzdelávaním?

Náš príbeh a tím

Sme malá skupina priateľov, ktorá chce obnoviť tradíciu klasického vzdelávania a postupne vybudovať základnú a strednú školu postavenú na princípoch katolíckeho klasického vzdelávania. 

Viac ako desať rokov pracujeme v Kolégiu Antona Neuwirtha so stredoškolákmi a vysokoškolákmi, najnovšie aj v Akadémii veľkých diel. Sledujeme výskumy z oblasti detskej psychológie a výchovných prístupov. Napísali sme dva výchovné bestsellery: Klub nerozbitných detí a Krotitelia displejov

Zároveň sme sami rodičmi a túžime, aby naše deti dokázali prežiť zmysluplný a dobrý život. Chceme im odovzdať kresťanskú vieru a jej hodnoty. Snažíme sa o to vo výchove v našich rodinách, ale vnímame, že podstatné miesto v tomto procese má škola. Preto sme sa rozhodli otvoriť základnú školu.

Nezačíname na zelenej lúke. Staviame na našej dlhoročnej skúsenosti s klasickým vzdelávaním na Slovensku a úspechoch katolíckych klasických škôl v USA.

 

Martin Luterán

rektor Kolégia Antona Neuwirtha spoluzakladateľ Citadely

Filozof, vzdelávateľ a otec. Po štúdiu právnej filozofie na univerzite v Oxforde založil Kolégium Antona Neuwirtha. Dlhé roky vedie semináre a prednášky o etike, prirodzenom zákone a filozofii pre stredoškolákov, vysokoškolákov aj verejnosť. Spoludizajnoval a vedie program klasického vzdelávania Kolégia, ako aj program Akadémie veľkých diel, ktorý dnes funguje na viac ako dvadsiatich stredných školách po celom Slovensku.

Slávka Kubíková

riaditeľka a spoluzakladateľka Citadely

Mama dvoch detí, ktorá pôsobila v biznise, ale aj v médiách. Pri výchove vlastných detí začala študovať otázky detskej psychológie a výchovnú literatúru. O svojich zisteniach písala články, z ktorých neskôr vzišli dva výchovné bestsellery:  Klub nerozbitných detí a Krotitelia displejov. V poslednom období vymenila kancelárie finančných oddelení v korporáciách za triedy a pódiá. Vyučuje tretiakov matematiku, cestuje po Slovensku a prednáša o výchove.

Douglas Minson

odborný konzultant pre klasické vzdelávanie

Riaditeľ katolíckej slobodnej školy Our Lady of Mount Carmel v Boonton, New Jersey. Absolvoval štúdium filozofie na Catholic University of America, bol viceprezidentom na Inštitúte John Jay, viedol jednu zo zakladajúcich škôl siete Great Hearts Academies a v neposlednom rade má viac ako 20-ročnú skúsenosť s učením, dizajnovaním vzdelávacích programov a klasickým vzdelávaním.

Barbora Belišová

projektová koordinátorka Citadely

Marketingová manažérka so širokými skúsenosťami z medzinárodnej firmy, mama troch detí a nadšená organizátorka.

Eva Šeregiová

odborná konzultantka

pre pedagogické metódy

Dlhoročná učiteľka s bohatými skúsenosťami z viacerých základných škôl a bilingválnou výučbou v angličtine. Animátorka voľného času a Katechéz Dobrého pastiera. Mama troch detí, ktorá sa snaží žiť princípy „rešpektovať a byť rešpektovaný“.

Martin Mihálik

odborný konzultant

pre náboženstvo

Túžba porozumieť svetu a úlohe človeka v ňom ho viedla k štúdiu filozofie, teológie a práva. Po rokoch hľadania sa už osem rokov venuje vyučovaniu náboženskej výchovy na základných a stredných školách, kde sa snaží viesť žiakov a študentov k odhaľovaniu tajomných ciest Božej múdrosti. S manželkou a ich dvoma deťmi žije neďaleko Bratislavy.

Ján Tkáč

odborný konzultant

pre hudobné umenie

Študoval dirigovanie a cirkevnú hudbu na University of Cambridge a hudobnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte Unverzity Komenského. Učiteľské skúsenosti zbieral na bratislavskej Narnii aj na ZŠ v Plaveckom Štvrtku. V medzinárodnom združení učiteľov hudby SUPERAR pripravoval deti na vystupovanie vo viedenskom Konzerthause. Neskôr bol hudobným riaditeľom na English International School Bratislava. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou nahral CD s deťmi z Centra Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande.

Matúš Sitár

odborný konzultant

pre históriu

Matúš je filozof, akademik a sprievodca študentov pri hľadaní odpovedí. Venuje sa metafyzike aj etike a vzťahu medzi rozumom a vierou. Po štúdiu kresťanskej filozofie na TfTU dnes tvorí akademické programy, učí filozofiu aj teológiu a udivuje nás šírkou svojich vedomostí. Vo voľnom čase prekladá z latinčiny komentáre cirkevných otcov Východu a Západu k štyrom evanjeliám. Je šťastne ženatý otec a v archívoch nájdeme ako hrá na base v trnavskej ska kapele.

Daniela Čarná

odborná konzultantka

pre umenie

Študovala dejiny umenia na Univerzite Komenského, filozofiu na Trnavskej univerzite a pedagogiku na VŠVU. Pôsobí ako galerijná pedagogička v Kunsthalle Bratislava. Venuje sa kurátorskej, publikačnej aj vzdelávacej činnosti. Zaujíma ju reflexia kresťanstva v súčasnom umení aj objavovanie nových spôsobov, ako hovoriť o umení s deťmi. Spolutvorila učebnice výtvarnej výchovy pre ZŠ, je autorkou knihy pre deti "Po stopách umenia" a spoluautorkou publikácie "Nakresli si ovečku. O kresbe ako ju nepoznáte".

 

Máme záujem

Registrácia detí je otvorená do 5. apríla 2020. 

 

Prosíme záujemcov, aby vyplnili tento registračný formulár, ktorým vyjadria vážny záujem o štúdium dieťaťa vo vzdelávacej skupine Citadela. 

 

V priebehu apríla a mája uskutočníme individuálne rozhovory s rodičmi a deťmi, berúc do úvahy počet prihlásených a naše kapacitné možnosti. 

 

Rozhodnutie o prijatí budeme komunikovať najneskôr do 31. mája 2020. 

 

V rámci prijímacieho procesu budeme zvažovať vzájomné zladenie rodičov s víziou Citadely a našou ponukou, ako aj naše možnosti podpory jednotlivých detí.

 

Rodičom prijatých detí zašleme záväznú prihlášku. Jej podpisom, uhradením nenávratného poplatku a zápisom na Spojenej škole sv. Uršule sa dieťa stane súčasťou vzdelávacej skupiny Citadela.

 

Často kladené otázky

Aké veľké budú triedne kolektívy?
Rátame s malými skupinami, približne 10 až 15 detí v jednej triede.

Je program Citadely rovnaký pre chlapcov a dievčatá? 
Časť nášho programu využíva diferencovaný prístup ku chlapcom a dievčatám, buď vo forme osobitných tried, alebo niektorých predmetov.


Koľko stojí štúdium na Citadele?

Mesačné školné sa bude pohybovať v rozpätí 200 - 250 eur. V tejto cene nie je zahrnutá strava a školský klub.

Čo keď by sme sa pre Citadelu radi rozhodli, no naša finančná situácia to neumožňuje?

Budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátite a skúsime spolu vymyslieť možnosti, ako by sme vaše dieťa vedeli zapojiť do našej vzdelávacej skupiny.

Nemôžem prísť na vaše informačné stretnutie, no mám záujem aj otázky.
Vaše otázky sa pokúsime zodpovedať e-mailom či telefonicky, nájdete nás v sekcii ,,Kontakt".

Ako záväzná je registrácia?
Registračný formulár vyjadruje váš seriózny záujem o našu vzdelávaciu skupinu a štúdium vášho dieťaťa. Po ukončení výberového procesu a rozhodnutí o lokáciách vzdelávacej skupiny rodičom prijatých detí zašleme záväznú prihlášku, ktorej súčasťou je nevratný poplatok. Posledným krokom je zápis dieťaťa do kmeňovej Spojenej školy sv. Uršule.

Čo keď otvoríte vzdelávaciu skupinu na mieste, ktoré mi nevyhovuje?Po ukončení prijímacieho procesu a vytvorení miestnych tried budeme s každou rodinou komunikovať o našom rozhodnutí otvoriť skupinu študentov v Ivanke pri Dunaji, v Bratislave či na oboch miestach. Každá rodina bude mať možnosť zvážiť, nakoľko toto rozhodnutie ovplyvní ich záujem o štúdium na Citadele.

Ako je škola financovaná?
Citadela je novým projektom Kolégia Antona Neuwirtha, ktorý bude spočiatku financovaný podobne ako ostatné projekty Kolégia, t.j. z poplatkov za program a z donorských príspevkov. Bez štedrosti donorov Kolégia by nebolo možné udržať poplatok za štúdium vo výške 200-250 eur za mesiac, keďže plné náklady na dieťa sú výrazne vyššie. Týmto zároveň pozývame možných darcov k podpore tohto nového diela: napríklad cez IBAN SK89 1100 0000 0026 6975 2115 alebo inou formou podpory Kolégia.

Rozhovor so Slávkou Kubíkovou a Martinom Luteránom - video

Čo je to katolícke klasické vzdelávanie? Prečo je dôležitejšie, aby škola pomáhala deťom objaviť Pravdu, Dobru a Krásu ako ich pripraviť na trh práce? Dozviete sa v rozhovore.

 

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Barbora Belišová, koordinátorka programu Citadela

barbora.belisova@kolegium.org

0907 161 250

Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381