Organizácia a náplň štúdia

Sme veľmi hrdí na náš vzdelávací program. Naše kurikulum pripravovali niekoľko mesiacov skvelí odborníci z oblasti pedagogiky,
histórie, hudby či výtvarného umenia. Študovali na prestížnych zahraničných školách v Cambridgi alebo v Leuvene a majú bohaté
skúsenosti vo svojom odbore. 

Základnými predmetmi sú gramatika, literatúra, matematika, umenie (výtvarné umenie, hudba, dejiny umenia), náboženstvo,
jazyky a prírodné vedy. V sylabách Citadely sme skĺbili klasický vzdelávací program s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho
programu. 

 

Súčasťou nášho vzdelávacieho programu je aj aktívny čas v prírode, pri športe, hrách a nebojíme sa ani blata.
Citadela kladie dôraz na formovanie charakteru dieťaťa, zručností a postojov pre život.

 

Dôležitou súčasťou Citadely je umenie. Deti sa stretnú s veľkými dielami hudby, maľby a literatúry a budú mať priestor aj
pre vlastnú tvorbu. Deti budú mať tiež posilnenú výučbu anglického jazyka (štyrikrát týždenne) a matematiku sa budú učiť
prostredníctom Hejného metódy.

12.30

Denný režim (ukážka)

Príchod

Ranná modlitba
& kruh

História:
čítanie príbehu

Slovenský
jazyk

Anglický
jazyk/
Prvouka

Pohyb
& umenie

Obed

Vlastný výber - individuálna práca
s učiteľom

Školský
klub

Koniec školského klubu, výber detí

Koniec
školy, modlitba
na konci dňa

7.30

8.00 – 12.30

12.30

13.00

14.00

16.30

Matematika

Náboženstvo

Týždenné
témy

Pravek

Prirodzené čísla od
1 do 10

Báseň na týždeň: 
Daniel Hevier - Škola
v dobe kamennej

Čítanie na týždeň: 
Emil z Lonnebergu

Divé
zvieratá

Rytmické
pohybové
cvičenia, 
maľby 
v jaskyni - 
ukážky a 
vlastná
tvorba

Stvorenie
sveta a 
prvotný raj

Otázka
z katechizmu
na týždeň:
Kto je Boh?

Individuálne

Pedagogický prístup a hodnotenie

Pedagogické metódy v Citadele sú založené na vnútornej motivácii dieťaťa. Preto nebudeme ako motiváciu používať hrozby
a odmeny v podobe známok. Hodnotenia budú prebiehať pomocou pravidelnej osobnej komunikácie s rodičmi. Na druhej strane
si uvedomujeme, že deti potrebujú pravidlá a hranice. Pomocou jasných a dobre odkomunikovaných pravidiel dokážeme
deťom vytvoriť bezpečné prostredie na učenie.

Výhodou Citadely je, že sa deti budú vzdelávať v malej skupine (do 15 detí). Tá umožňuje individuálny prístup k dieťaťu a zároveň
poskytuje množstvo príležitostí pre rozvoj charakterových vlastností, akými sú schopnosť spolupráce, trpezlivosť a vytrvalosť. 

Po vyučovaní ponúkame poobedný program, takzvaný školský klub.

Vzdelávacie sylaby (ukážka)

September

1. TÝŽDEŇ

2. TÝŽDEŇ

3. TÝŽDEŇ

4. TÝŽDEŇ

História

Pravek

Pravek

Mezopotámia

Mezopotámia

Výtvarná

Jaskynné obrazy

Picasso

​Čiara

Igor Kalný

Architektúra

Ištarina brána

Machuľa

Tvary

Náboženstvo

Dobrý pastier

Horčičné zrnko

Raj

Babylonská
veža

Hudobná

Symbol:

Bubon

Dielo:

Robert Schumann: Snenie

Symbol:

Privolávač dažďa

Dielo:

Robert Schumann: Snenie

Dielo:

Edvard Grieg: 
Peer Gynt

Dielo:

Edvard Grieg: 
Peer Gynt

Anglický jazyk

1. Intro
(feelings, numbers, colours)

1. Intro
(feelings, numbers, colours)

2. School suplies (shapes)

2. School suplies (shapes)

Našim cieš

Našim cieľom je ukázať študentom, že všetky vedy,
ktoré odhaľujú krásu a princípy stvoreného sveta, sú prepojené. 

V čom chce byť Citadela iná?

Aký je rozdiel medzi „bežným“ vzdelávaním a klasickým vzdelávaním v Citadele?

Štandardné vzdelávanie

Klasické vzdelávanie v Citadele

Popiera či nerieši, že svet má zmysel.
Zaoberá sa „praktickým a užitočným“.

Má inštrumentálny charakter:
pripravuje na profesiu a pomáha písať „CV“.

 

 Slabo pracuje s jazykom, študent trávi neprimerane veľa času
s videom či obrazom, ktoré myseľ nenamáhajú.


Neprepája jednotlivé predmety - výsledkom
je fragmentácia a zmätok.

 

Kladie nízky dôraz na akademickú hĺbku,
výdrž a cnosť.

 

Je mechanické, nepomáha interpretovať súčasnosť.


Skáče z témy na tému.
 

Pomáha objaviť zmysel, ktorý zjednocuje poznanie a skutky.


Múdrosť a cnosť sú ciele samy o sebe: sú dôležitým
predpokladom dobrého života.

 

Silno pracuje s jazykom: stále náročnejšie čítanie vytvára
návyk neustále interpretovať symbol do konceptu a zapájať myseľ.

 

Je integrované, systematicky prepája históriu, vedu a literatúru:
výsledkom je hĺbka.

 

Pomáha študentovi konať správne aj v pokušeniach a
pestovať majstrovstvo. 

 

Vedie konverzáciu s veľkými osobnosťami histórie aj súčasnosti. 

Vytvára prepojenia, sleduje línie uvažovania a konania.

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Slávka Kubíková
riaditeľka Citadely

slavka.kubikova@kolegium.org

0907 721 191

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381

Ivanka pri Dunaji
Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Bratislava
Vzdelávacia skupina Citadela
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie Slobody 3 (Leškova)
811 04 Bratislava

Organizuje
Kolégium Antona Neuwirtha

Partner

Spojená škola sv. Uršule,

kmeňová škola vzdelávacej skupiny Citadela

Logo_Serviam_Santa_Ursula.jpg

Mediálny partner

brand-main.png