top of page

Všeobecné podmienky vzdelávania

 

I. Základné pojmy 
 

 1. Poskytovateľom vzdelávania je Kolégium Antona Neuwirtha, občianske združenie založené a existujúce podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Námestie padlých hrdinov 42/7, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 42 138 515, zapísaná v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, registračné číslo: VVS/1-900/90-33334, v mene ktorej koná pán Martin Luterán, rektor.
   

 2. Vzdelávacia skupina Citadela je vzdelávacia skupina vytvorená Poskytovateľom vzdelávania, ktorej cieľom je vzdelávať študentov základných škôl v súlade s princípmi katolíckeho klasického vzdelávania.
   

 3. Študentom vzdelávacej skupiny Citadela je dieťa zapísané ako žiak Spojenej školy sv. Uršule, ktoré bolo prihlásené a prijaté do Vzdelávacej skupiny Citadela, a ktoré prijíma výchovno – vzdelávacie činnosti poskytnuté Poskytovateľom vzdelávania.
   

 4. Objednávateľom vzdelávania je zákonný zástupca Študenta, ktorý má záujem o účasť Študenta vo Vzdelávacej skupine  Citadela a za týmto účelom zaslal Poskytovateľovi vzdelávania záväznú prihlášku do príslušného stupňa vzdelávania a uhradil Zápisné.
   

 5. Zápisné predstavuje nenávratný jednorázový poplatok vo výške 150 EUR, ktorý je Objednávateľ povinný uhradiť spolu s podávaním záväznej prihlášky na bankový účet Poskytovateľa vzdelávania, a to IBAN: SK8911000000002669752115, s variabilným symbolom, ktorý bude individuálne komunikovaný. Zápisné je splatné do 14 dní odo dňa podania záväznej prihlášky. Zápisné je riadne uhradené dňom pripísania tejto čiastky na účet Poskytovateľa vzdelávania.
   

 6. Školné predstavuje poplatok, za poskytnutie výchovno – vzdelávacej činnosti Študentovi Poskytovateľom vzdelávania. Jeho mesačná výška je Objednávateľom zvolená v záväznej prihláške. Spôsob úhrady Školného je uvedený v článku VI. týchto podmienok.

II. Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky výučby upravujú základné práva a povinnosti Poskytovateľa vzdelávania a Objednávateľa vzdelávania pri poskytovaní vzdelávania Študentom v rámci Vzdelávacej skupiny Citadela. Podmienky výučby pre študentov Vzdelávacej skupiny Citadela sú upravené v samostatnom študijnom poriadku.
   

 2. Právny vzťah medzi Poskytovateľom vzdelávania a Objednávateľom vzniká (i) podaním záväznej prihlášky Študenta Objednávateľom vzdelávania do Vzdelávacej skupiny Citadela a (ii) riadnou úhradou Zápisného.
   

 3. Právny vzťah medzi Poskytovateľom vzdelávania a Objednávateľom zaniká (i) riadnym ukončením príslušného stupňa vzdelávania Študenta podľa článku VII bodu 1 týchto podmienok alebo (ii) skorším ukončením vzdelávania podľa článku VII bodu 2, 3 alebo 5 týchto podmienok.
   

 4. Predmetom právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzdelávania je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Študentovi vzdelanie v zmysle základnej filozofie Vzdelávacej skupiny Citadela a záväzok Objednávateľa vzdelávania umožniť Poskytovateľovi poskytnutie vzdelania Študentom v zmysle hlavnej filozofie a uhradiť Zápisné a Školné vo výške a spôsobom určeným v týchto podmienkach.
   

 5. Vzťahy medzi Poskytovateľom vzdelávania a Objednávateľom sa riadia najmä týmito podmienkami, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, predovšetkým ust. § 51, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v neposlednom rade aj vzájomne prejavenou dôverou.

III. Filozofia vzdelávania

 1. Vzdelávacia skupina Citadela je založená na princípoch katolíckeho klasického vzdelávania, postaveného na tradícii západnej civilizácie. Jej cieľom je sprevádzať Študentov pri objavovaní, pravdy, dobra, krásy a katolíckej viery.
   

 2. Základnými predmetmi Vzdelávacej skupiny Citadela sú slovenská gramatika, literatúra, matematika, umenie (výtvarné umenie, hudba, telesná výchova), náboženstvo, jazyky a prírodné vedy. Tieto predmety sa vo Vzdelávacej skupine Citadela vyučujú integrovane. Cieľom je ukázať Študentom, že všetky vedy, ktoré odhaľujú krásu a princípy stvoreného sveta, sú prepojené. 
   

 3. Vzdelávacia skupina Citadela kladie dôraz aj na všestranné formovanie charakteru Študentov, ich zručností a postojov pre život.
   

 4. Vzdelávanie Študentov vo Vzdelávacej skupine Citadela prebieha v troch stupňoch štúdia. Prvý a druhý stupeň predstavujú základné vzdelanie a tretí stupeň predstavuje stredoškolské štúdium. 

IV. Základné práva a povinnosti Poskytovateľa vzdelávania

 1. Poskytovateľ vzdelávania sa zaväzuje poskytnúť Študentovi vzdelanie v súlade s platnou legislatívou, študijným poriadkom Vzdelávacej skupiny Citadela a princípmi klasického katolíckeho vzdelávania. 
   

 2. Poskytovateľ vzdelávania sa zaväzuje zabezpečiť priebeh vzdelávania po personálnej a materiálno – technickej stránke, postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne a v súlade so záujmami Študentov Vzdelávacej skupiny Citadela. 
   

 3. Poskytovateľ vzdelávania sa zaväzuje pravidelne informovať Objednávateľa vzdelávania o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Študenta. 
   

 4. Poskytovateľ vzdelávania má právo meniť výšku Školného na jednotlivé školské roky. O zmene výšky Školného je Poskytovateľ vzdelávania povinný informovať Objednávateľa vzdelávania v dostatočnom časovom predstihu a to najneskôr 3 mesiace pred začiatkom školského roka.

V. Základné práva a povinnosti Objednávateľa vzdelávania

 1. Objednávateľ vzdelávania sa zaväzuje riadne a včas uhradiť Školné vo výške a za podmienok stanovených v čl. VI. týchto podmienok.  
   

 2. Objednávateľ vzdelávania sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi vzdelávania potrebnú súčinnosť a informovať ho o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa Študenta, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výučby vo Vzdelávacej skupine Citadela.
   

 3. Objednávateľ vzdelávania sa zaväzuje rešpektovať priebeh a spôsob výučby postavenej na základnej filozofii Vzdelávacej skupiny Citadela. 
   

 4. Objednávateľ vzdelávania je povinný pravidelne sa oboznamovať s interným poriadkom Vzdelávacej skupiny Citadela a rešpektovať jeho ustanovenia. Objednávateľ vzdelávania je povinný oboznámiť s interným poriadkom Vzdelávacej skupiny Citadela aj Študenta, a to spôsobom primeraným jeho veku. 
   

 5. Objednávateľ vzdelávania je povinný poskytnúť Poskytovateľovi vzdelávania úplne a pravdivé údaje o sebe a o Študentovi. V prípade zmeny poskytnutých údajov je Objednávateľ vzdelávania povinný o tejto zmene bezodkladne informovať Poskytovateľa vzdelávania.  
   

 6. Objednávateľ vzdelávania má právo na pravidelné informácie o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Študenta.  

 

VI. Spôsob úhrady školného

 1. Objednávateľ si výšku mesačného Školného zvolí v záväznej prihláške Študenta do príslušného stupňa Vzdelávacej skupiny Citadela. Mesačné školné sa platí po dobu 12 mesiacov v danom školskom roku. 
   

 2. Školné je Objednávateľ vzdelávania povinný uhrádzať Poskytovateľovi vzdelávania na bankový účet Poskytovateľa, vedený v Tatrabanke  IBAN: SK8911000000002669752115. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti sa Školné považuje za uhradené dňom pripísania sumy na bankový účet Poskytovateľa vzdelávania.
   

 3. Školné za prvé dva mesiace školského roka, teda september a október, je Objednávateľ vzdelávania povinný uhradiť na účet Prenajímateľa uvedený v bode 2 tohto článku, najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka. 
   

 4. Školné za zvyšné mesiace, teda mesiace november až august, sa hradí na mesačnej báze.  Objednávateľ vzdelávania je povinný uhrádzať školné za tieto mesiace vždy dva mesiace vopred k 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca na účet Prenajímateľa uvedený v bode 2 tohto článku. Teda napríklad za mesiac november je Školné splatné 20. septembra, za mesiac december je Školné splatné 20. októbra, ... , až napokon za mesiac august, je školné splatné 20. júna.
   

 5. Objednávateľovi vzdelávania bude v rámci poskytnutia vzdelávania Študentovi umožnené využiť služby stravovania a školského klubu zabezpečeného Poskytovateľom vzdelávania. Poplatky za stravu a školský klub nie sú zahrnuté v cene Školného. Ich výšku ustanoví Poskytovateľ vzdelávania osobitne v samostatnom cenníku.
   

 6. Ak Objednávateľ vzdelávania nemôže z akýchkoľvek dôvodov riadne a včas uhradiť Školné špecifikované v tomto článku, Objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Poskytovateľa vzdelávania. V takom prípade sa môže Poskytovateľ vzdelávania s Objednávateľom vzdelávania dohodnúť aj na neskoršom termíne splatnosti.
   

 7. Ak medzi Poskytovateľom vzdelávania a Objednávateľom vzdelávania nedošlo k dohode podľa bodu 6. tohto článku, v prípade omeškania s úhradou Školného je Poskytovateľ vzdelávania oprávnený účtovať úroky z omeškania z dlžnej sumy v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
   

VII. Možnosti ukončenia vzdelávania

 1. Vzdelanie vo vzdelávacej skupine Citadela sa uskutočňuje v troch stupňoch. Vzdelanie sa považuje za ukončené riadnym absolvovaním každého stupňa v zmysle študijného programu uvedeného v školskom poriadku Vzdelávacej skupiny Citadela. 
   

 2. K ukončeniu vzdelávania Študenta vo Vzdelávacej skupine Citadela môže dôjsť aj skôr na základe písomnej dohody Objednávateľa vzdelávania a Poskytovateľa vzdelávania, v ktorej budú osobitne dohodnuté podmienky ukončenia vzdelávania. 
   

 3. Objednávateľ vzdelávania má tiež právo jednostranne ukončiť vzdelávanie Študenta vo Vzdelávacej Skupine Citadela ešte pred riadnym absolvovaním podľa bodu 1 tohto článku, a to aj bez udania dôvodu. Objednávateľ je v takom prípade povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Poskytovateľa vzdelávania. Vzdelávanie sa považuje za ukončené uplynutím mesiaca, v ktorom Objednávateľ vzdelávania písomne oznámil túto skutočnosť Poskytovateľovi vzdelávania.  V mesiaci kedy je vzdelávanie ukončené sa Školné nehradí.
   

 4. Poskytovateľ má právo jednostranne ukončiť vzdelávanie Študenta vo Vzdelávacej skupine Citadela ešte pred jeho riadnym absolvovaním podľa bodu 1 tohto článku len v nasledujúcich prípadoch: 
   

a) Objednávateľ vzdelávania je v omeškaní s úhradou Školného o viac ako dva mesiace, pokiaľ nedošlo k dohode podľa článku VI. bodu 6 týchto podmienok;
 

b) Študent alebo Objednávateľ vzdelávania konajú v rozpore s hlavnou filozofiou Vzdelávacej skupiny Citadela;
 

c) Študent opakovane porušuje interný poriadok Vzdelávacej skupiny Citadela; 
 

d) Študent nezvláda učivo podľa osnov Vzdelávacej skupiny Citadela; 

5. V prípadoch ukončenia vzdelávania podľa bodu 4 tohto článku, Poskytovateľ vzdelávania vydá Študentovi písomne rozhodnutie o ukončení vzdelávania. Voči tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. V takomto prípade sa Štúdium považuje za ukončené uplynutím mesiaca, v ktorom Poskytovateľ vzdelávania doručil toto rozhodnutie Objednávateľovi vzdelávania. V mesiaci kedy je vzdelávanie ukončené sa Školné nehradí.

6. V prípadoch ukončenia vzdelávania podľa bodu 3 alebo bodu 4 tohto článku, Objednávateľ vzdelávania nemá nárok na vrátenie už zaplateného Školného. 

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ vzdelávania spracúva osobné údaje Objednávateľa vzdelávania a Študenta v rozsahu, aký Objednávateľ uviedol v prihláške. Poskytovateľ vzdelávania tieto poskytnuté osobné údaje spracúva na základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, keďže ich spracovanie je nevyhnutné za účelom plnenia práv a povinností zo zmluvného vzťahu a plnenie administratívnych a štatistických povinností Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Objednávateľa a Študenta uvedené v záväznej prihláške spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a päť rokov po jeho skončení.
   

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ vzdelávania prehlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými podmienkami vzdelávania, porozumel im a zaväzuje sa ich rešpektovať, čo preukazuje svojím zaškrtnutím políčka na záväznej prihláške Študenta do vzdelávacej skupiny Citadela. 
   

 2. Tieto všeobecné podmienky vzdelávania tvoria neoddeliteľnú súčasť prihlášky Študenta do vzdelávacej skupiny Citadela. 
   

 3. Tieto všeobecné podmienky vzdelávania nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke Vzdelávacej skupiny Citadela prevádzkovanej Poskytovateľom vzdelávania. Poskytovateľ vzdelávania si vyhradzuje právo tieto všeobecné podmienky vzdelávania kedykoľvek jednostranne upraviť. Akákoľvek úprava sa stane účinnou odo dňa jej zverejnenia na stránke https://www.citadela.kolegium.org/. Poskytovateľ vzdelávania sa zároveň zaväzuje s každou zmenou týchto podmienok oboznámiť Objednávateľa vzdelávania aj spôsobom zaslania ich aktuálneho znenia podmienok na emailovú adresu Objednávateľa.
   

V Ivanke pri Dunaji, dňa 20. apríla 2020.

bottom of page