top of page

Všeobecné podmienky vzdelávania
Základoškolská vzdelávacia skupina Citadela

 

I. Základné pojmy 
 

 1. Poskytovateľom vzdelávania je Kolégium Antona Neuwirtha, občianske združenie založené a existujúce podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Námestie padlých hrdinov 42/7, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 42 138 515, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, registračné číslo: VVS/1-900/90-33334, v mene ktorej koná pán Martin Luterán, rektor.
   

 2. Vzdelávacia skupina Citadela je vzdelávacia skupina vytvorená Poskytovateľom vzdelávania, ktorej cieľom je vzdelávať žiakov základných škôl v súlade s princípmi katolíckeho klasického vzdelávania.
   

 3. Žiakom vzdelávacej skupiny Citadela je dieťa zapísané ako žiak Základnej školy Citadela, Zochova 6-8 Bratislava (ďalej aj ako „ZŠ Citadela“), ktoré bolo prihlásené a prijaté do Vzdelávacej skupiny Citadela, a ktoré prijíma výchovno – vzdelávacie činnosti poskytnuté Poskytovateľom vzdelávania.
   

 4. Objednávateľom vzdelávania je zákonný zástupca Žiaka, ktorý má záujem o vzdelávanie Žiaka vo Vzdelávacej skupine a za týmto účelom zaslal Poskytovateľovi vzdelávania záväznú prihlášku do príslušného stupňa vzdelávania, a uhradil Zápisné.
   

 5. Zápisné predstavuje nenávratný jednorázový poplatok vo výške 150 EUR, ktorý je Objednávateľ povinný uhradiť spolu s podávaním záväznej prihlášky na bankový účet Poskytovateľa vzdelávania, a to IBAN: SK8911000000002669752115, s variabilným symbolom, ktorý bude individuálne komunikovaný. Zápisné je splatné do 14 dní odo dňa podania záväznej prihlášky. Zápisné je riadne uhradené dňom pripísania tejto čiastky na účet Poskytovateľa vzdelávania.
   

 6. Školné predstavuje poplatok, za poskytnutie výchovno – vzdelávacej činnosti Žiakovi Poskytovateľom vzdelávania. Jeho mesačná výška je Objednávateľom zvolená v záväznej prihláške. Spôsob úhrady Školného je uvedený v článku VI. týchto podmienok.

II. Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky vzdelávania upravujú základné práva a povinnosti Poskytovateľa vzdelávania a Objednávateľa vzdelávania pri poskytovaní vzdelávania žiakom vo Vzdelávacej skupine Citadela. Podmienky vzdelávania pre žiakov vo Vzdelávacej skupine Citadela sú upravené v samostatnom internom poriadku.
   

 2. Právny vzťah medzi Poskytovateľom vzdelávania a Objednávateľom vzniká (i) podaním záväznej prihlášky Žiaka Objednávateľom vzdelávania do Vzdelávacej skupiny Citadela, a (ii) riadnou úhradou Zápisného, za podmienky, že riaditeľ ZŠ Citadela rozhodnutím prijal Žiaka do ZŠ Citadela.
   

 3. Právny vzťah medzi Poskytovateľom vzdelávania a Objednávateľom zaniká podľa ustanovení článku VII týchto podmienok.
   

 4. Predmetom právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzdelávania je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Žiakovi vzdelanie v zmysle filozofie vzdelávania Vzdelávacej skupiny Citadela a záväzok Objednávateľa vzdelávania umožniť Poskytovateľovi poskytnutie vzdelania Žiakovi v zmysle filozofie vzdelávania a uhradiť Zápisné a Školné vo výške a spôsobom určeným v týchto podmienkach.
   

 5. Vzťahy medzi Poskytovateľom vzdelávania a Objednávateľom sa riadia najmä týmito podmienkami, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, predovšetkým ust. § 51, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v neposlednom rade aj vzájomne prejavenou dôverou.

III. Filozofia vzdelávania

 1. Vzdelávacia skupina Citadela je založená na princípoch katolíckeho klasického vzdelávania, postaveného na tradícii západnej civilizácie. Jej cieľom je sprevádzať žiakov pri objavovaní, pravdy, dobra, krásy a katolíckej viery.
   

 2. Základnými predmetmi Vzdelávacej skupiny Citadela sú slovenská gramatika, literatúra, matematika, umenie (výtvarné umenie, hudba, telesná výchova), náboženstvo, jazyky a prírodné vedy. Tieto predmety sa vo Vzdelávacej skupine Citadela vyučujú integrovane. Cieľom je ukázať Žiakom, že všetky vedy, ktoré odhaľujú krásu a princípy stvoreného sveta, sú prepojené. 
   

 3. Vzdelávacia skupina Citadela kladie dôraz aj na všestranné formovanie charakteru Žiakov, ich zručností a postojov pre život.

IV. Základné práva a povinnosti Poskytovateľa vzdelávania

 1. Poskytovateľ vzdelávania sa zaväzuje poskytnúť Žiakovi vzdelanie v súlade s platnou legislatívou, interným poriadkom Vzdelávacej skupiny Citadela a princípmi klasického katolíckeho vzdelávania. 
   

 2. Poskytovateľ vzdelávania sa zaväzuje zabezpečiť priebeh vzdelávania po personálnej a materiálno – technickej stránke, postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne a v súlade so záujmami žiakov Vzdelávacej skupiny Citadela. 
   

 3. Poskytovateľ vzdelávania sa zaväzuje pravidelne informovať Objednávateľa vzdelávania o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Žiaka. 
   

 4. Poskytovateľ vzdelávania má právo meniť výšku Školného na jednotlivé školské roky. O zmene výšky Školného je Poskytovateľ vzdelávania povinný informovať Objednávateľa vzdelávania v dostatočnom časovom predstihu a to najneskôr 3 mesiace pred začiatkom školského roka.

V. Základné práva a povinnosti Objednávateľa vzdelávania

 1. Objednávateľ vzdelávania sa zaväzuje riadne a včas uhradiť Školné vo výške a za podmienok stanovených v čl. VI. týchto podmienok.  
   

 2. Objednávateľ vzdelávania sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi vzdelávania potrebnú súčinnosť a informovať ho o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa Žiaka, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výučby vo Vzdelávacej skupine Citadela.
   

 3. Objednávateľ vzdelávania sa zaväzuje rešpektovať priebeh a spôsob výučby postavenej na filozofii vzdelávania Vzdelávacej skupiny Citadela, ktorou je katolícke klasické vzdelávanie. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje rešpektovať výchovu a vzdelávanie žiaka vo Vzdelávacej skupine Citadela v súlade s náukou Katolíckej cirkvi.
   

 4. Objednávateľ vzdelávania je povinný pravidelne sa oboznamovať so interným poriadkom Vzdelávacej skupiny Citadela a rešpektovať jeho ustanovenia. Objednávateľ vzdelávania je povinný oboznámiť s interným poriadkom Vzdelávacej skupiny Citadela aj Žiaka, a to spôsobom primeraným jeho veku. 
   

 5. Objednávateľ vzdelávania je povinný poskytnúť Poskytovateľovi vzdelávania úplne a pravdivé údaje o sebe a o Žiakovi. V prípade zmeny poskytnutých údajov je Objednávateľ vzdelávania povinný o tejto zmene bezodkladne informovať Poskytovateľa vzdelávania.  
   

 6. Objednávateľ vzdelávania má právo na pravidelné informácie o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Žiaka.   

 

VI. Spôsob úhrady školného

 1. Objednávateľ si výšku mesačného Školného zvolí v záväznej prihláške Žiaka do príslušného stupňa Vzdelávacej skupiny Citadela. Mesačné školné sa platí po dobu 12 mesiacov v danom školskom roku. 
   

 2. Školné je Objednávateľ vzdelávania povinný uhrádzať Poskytovateľovi vzdelávania na bankový účet Poskytovateľa, vedený v Tatrabanke IBAN: SK8911000000002669752115. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti sa Školné považuje za uhradené dňom pripísania sumy na bankový účet Poskytovateľa vzdelávania.
   

 3. Školné za prvé dva mesiace školského roka, teda september a október, je Objednávateľ vzdelávania povinný uhradiť na účet Prenajímateľa uvedený v bode 2 tohto článku, najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka. 
   

 4. Školné za zvyšné mesiace, teda mesiace november až august, sa hradí na mesačnej báze.  Objednávateľ vzdelávania je povinný uhrádzať školné za tieto mesiace vždy dva mesiace vopred k 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca na účet Prenajímateľa uvedený v bode 2 tohto článku. Teda napríklad za mesiac november je Školné splatné 20. septembra, za mesiac december je Školné splatné 20. októbra, ... , až napokon za mesiac august, je školné splatné 20. júna.
   

 5. Objednávateľovi vzdelávania bude v rámci poskytnutia vzdelávania Žiakovi umožnené využiť služby stravovania a školského klubu zabezpečeného Poskytovateľom vzdelávania. Poplatky za stravu a školský klub nie sú zahrnuté v cene Školného. Ich výšku ustanoví Poskytovateľ vzdelávania osobitne v samostatnom cenníku.
   

 6. Ak Objednávateľ vzdelávania nemôže z akýchkoľvek dôvodov riadne a včas uhradiť Školné špecifikované v tomto článku, Objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Poskytovateľa vzdelávania. V takom prípade sa môže Poskytovateľ vzdelávania s Objednávateľom vzdelávania dohodnúť aj na neskoršom termíne splatnosti.
   

 7. Ak medzi Poskytovateľom vzdelávania a Objednávateľom vzdelávania nedošlo k dohode podľa bodu 6. tohto článku, v prípade omeškania s úhradou Školného je Poskytovateľ vzdelávania oprávnený účtovať úroky z omeškania z dlžnej sumy v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
   

VII. Možnosti ukončenia vzdelávania

 1. Vzdelanie vo Vzdelávacej skupine Citadela sa uskutočňuje v dvoch stupňoch. Vzdelanie sa považuje za ukončené riadnym absolvovaním deviateho ročníka Vzdelávacej skupiny Citadela. 
   

 2. K ukončeniu vzdelávania Žiaka vo Vzdelávacej skupine Citadela môže dôjsť aj skôr na základe písomnej dohody Objednávateľa vzdelávania a Poskytovateľa vzdelávania, v ktorej budú osobitne dohodnuté podmienky ukončenia vzdelávania. 
   

 3. Objednávateľ vzdelávania má tiež právo jednostranne ukončiť vzdelávanie Žiaka vo Vzdelávacej skupine Citadela ešte pred riadnym absolvovaním podľa bodu 1 tohto článku, a to aj bez udania dôvodu. Objednávateľ je v takom prípade povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Poskytovateľa vzdelávania.  V mesiaci kedy je vzdelávanie ukončené sa Školné nehradí.
   

 4. Poskytovateľ má právo jednostranne ukončiť vzdelávanie Žiaka vo Vzdelávacej skupine Citadela ešte pred jeho riadnym absolvovaním podľa bodu 1 tohto článku len v nasledujúcich prípadoch: 
   
  a) Objednávateľ vzdelávania je v omeškaní s úhradou Školného o viac ako dva mesiace, pokiaľ nedošlo k dohode podľa článku VI. bodu 6 týchto podmienok;
   
  b) Žiak alebo Objednávateľ vzdelávania v prostredí Vzdelávacej skupiny Citadela hrubo porušujú princípy filozofie vzdelávania Vzdelávacej skupiny Citadela;
   
  c) Žiak opakovane porušuje interný poriadok Vzdelávacej skupiny Citadela; 
   
  d) Žiak nezvláda spôsob vzdelávania, formu vzdelávania alebo učivo podľa osnov Vzdelávacej skupiny Citadela.

 5. V prípadoch ukončenia vzdelávania podľa bodu 4 tohto článku, Poskytovateľ vzdelávania vydá Žiakovi písomné rozhodnutie o ukončení vzdelávania. V takomto prípade sa Vzdelávanie považuje za ukončené uplynutím mesiaca, v ktorom Poskytovateľ vzdelávania doručil toto rozhodnutie Objednávateľovi vzdelávania. V mesiaci kedy je vzdelávanie ukončené sa Školné nehradí.

 6. V prípadoch ukončenia vzdelávania podľa bodu 3 alebo bodu 4 tohto článku, Objednávateľ vzdelávania nemá nárok na vrátenie už zaplateného Školného. 

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ vzdelávania spracúva osobné údaje Objednávateľa vzdelávania a Žiaka v rozsahu, aký Objednávateľ uviedol v prihláške. Poskytovateľ vzdelávania tieto poskytnuté osobné údaje spracúva na základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, keďže ich spracovanie je nevyhnutné za účelom plnenia práv a povinností zo zmluvného vzťahu a plnenie administratívnych a štatistických povinností Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Objednávateľa a Žiaka uvedené v záväznej prihláške spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a päť rokov po jeho skončení.
   

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ vzdelávania prehlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými podmienkami vzdelávania, porozumel im a zaväzuje sa ich rešpektovať, čo preukazuje svojím zaškrtnutím políčka na záväznej prihláške Žiaka. 
   

 2. Tieto všeobecné podmienky vzdelávania tvoria neoddeliteľnú súčasť prihlášky Žiaka do Vzdelávacej skupiny Citadela. 
   

 3. Tieto všeobecné podmienky vzdelávania nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke Vzdelávacej skupiny Citadela prevádzkovanej Poskytovateľom vzdelávania. Poskytovateľ vzdelávania si vyhradzuje právo tieto všeobecné podmienky vzdelávania kedykoľvek jednostranne upraviť. Akákoľvek úprava sa stane účinnou odo dňa jej zverejnenia na stránke https://www.citadela.kolegium.org/. Poskytovateľ vzdelávania sa zároveň zaväzuje s každou zmenou týchto podmienok oboznámiť Objednávateľa vzdelávania aj spôsobom zaslania ich aktuálneho znenia podmienok na emailovú adresu Objednávateľa.
   

V Ivanke pri Dunaji, dňa 4. apríla 2023.

bottom of page