top of page

Naši učitelia

Učiteľov do Citadely sme vyberali veľmi precízne na základe odporúčaní, skúseností a osobných pohovorov. Tím, ktorí sme napokon zostavili je veľmi schopný, skúsený a zapálený pre myšlienku Citadely. Aj keď budú učitelia vyučovať v rôznych lokalitách, budú sa vzájomne zdieľať a pracovať ako jeden celok. Pred začiatkom školského roku ešte absolvujú špeciálne tréningy, v rámci ktorých sa bližšie zoznámia s Citadelou i s metodickými materiálmi, ktoré pre žiakov pripravujeme. Učitelia budú mať tiež svojho mentora a budú sa ešte ďalej vzdelávať, aby Citadela mohla neustále napredovať. 

Slávka Kubíková

riaditeľka Citadely

,,Nedokážem si pre seba predstaviť lepší a zmysluplnejší projekt ako ten, v ktorom sa deťom odovzdáva bohatstvo západnej civilizácie a katolícka viera.
Som šťastná a veľmi vďačná, že môžem byť súčasťou tohto diela."

Mama dvoch detí, autorka kníh o výchove a učiteľka. Po vydaní dvoch výchovných bestsellerov: KLUB NEROZBITNÝCH DETÍ a KROTITELIA DISPLEJOV začala prednášať o výchovných témách po celom Slovensku.
Pri riadení Citadely jej pomáhajú niekoľkoročné biznisové skúsenosti.

Katarína Bartková

triedna učiteľka vzdelávacej skupiny v Bratislave

,,Na Citadele sa mi páči ambícia skĺbiť históriu, vedu a umenie cez
premyslený vzdelávací program s cieľom odhaliť krásu nášho sveta."

Uchopiť akúkoľvek tému a pretaviť ju do detsky prístupného formátu je Kataríninou veľkou devízou. Študovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku odbor slovenský jazyk, náboženstvo a anglický jazyk. Pôsobila v QSI International School of Bratislava, kde vyučovala angličtinu deti a stredoškolákov a neskôr bola triednou učiteľkou žiakov na prvom stupni s vyučovacím jazykom anglickým. Ako učiteľka prváčikov pracovala aj v English International School of Bratislava. Venuje sa amatérskemu divadlu, ktoré okrem historických hier a rozprávok pre deti spracováva netradičnou formou náboženskú tematiku. 

Mária Gačková

triedna učiteľka vzdelávacej skupiny v Ivanke pri Dunaji

"Klasické vzdelávanie berie ohľad na prirodzený vývin dieťaťa a
podporuje jeho zvedavosť. Na Citadele sa mi páči, že vzdeláva celistvo,
teda myseľ, dušu aj telo."

Snaha priviesť najmenších k láske k hľadaniu Pravdy podnietila Máriu k štúdiu učiteľstva pre predprimárne a primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Je absolventkou dvojročného programu Kolégia Antona Neuwirtha. Dlhé roky bola animátorkou v saleziánskom mládežníckom stredisku v Prešove, odkiaľ pochádza. Pôsobila v materskej škole Pramienok v Bratislave a praxovala v základnej škole Felix. V minulosti pomáhala aj pri chode Átria Dobrého pastiera v Ivanke pri Dunaji a absolvovala stáž v Kolégiu a v Teach for Slovakia.

Martin Mihalik

učiteľ náboženstva, prvouky
a telesnej výchovy

"Citadela znamená pre mňa možnosť učiť o Bohu a jeho stvorení
nielen v úzko špecifikovanej hodine náboženstva, ale umožniť otvorenie
celého vyučovacieho procesu, jeho obsahu i formy, prameňom hlbokej
múdrosti kresťanskej tradície."

Túžba porozumieť svetu a úlohe človeka viedla Martina k štúdiu filozofie, teológie a práva. Študoval katolícku teológiu na Trnavskej univerzite a neskôr i na Katolíckej univerzie v belgickom Leuvene. Pred troma rokmi získal doktorát na Univerzite Komenského. Už osem rokov sa venuje vyučovaniu náboženskej výchovy na základných a stredných školách. Aktuálne vyučuje na ZŠ Fándlyho v Pezinku, na ZŠ Veľký Biel a na Súkromnom gymnáziu Mercury v Bratislave. 

bottom of page