Ako vzdelávame

Citadela sa hlási k princípom katolíckeho klasického vzdelávania. Tým však nemáme na mysli „bežné“ vzdelávanie, ako ho poznáme na väčšine verejných slovenských škôl. Práve naopak. Klasické vzdelávanie je názov pre formu vzdelávania, ktorá prekonala stáročia. Postavené na tradícii západnej kultúry, tieto vzdelávacie princípy sa využívali už v stredoveku a renesancii.


Princípy katolíckeho klasického vzdelávania zjednocujú samotný program (kurikulum), pedagogické metódy aj kultúru vzdelávacej skupiny.

Čo je klasické vzdelávanie?

Štúdium sa skladá z troch fáz: gramatická, logická a rétorická. Spolu trvajú 13 rokov. Študent na prvom stupni prijíma fakty a obrazy o svete. Na druhom stupni ich interpretuje a spája do argumentov. V stredoškolskom veku sa učí robiť závery, jasne a kultivovane ich vyjadrovať a diskutovať.

Ponúkame premyslený vzdelávací program, v ktorom sa jednotlivé predmety vyučujú integrovane. Cieľom je ukázať študentom, že všetky vedy, ktoré odhaľujú krásu a princípy stvoreného sveta, sú prepojené. 

Organizačným princípom štúdia sú dejiny. Deti sa ponárajú do príbehu sveta (aj svojho vlastného) cez štúdium dôležitých kníh, reálií, udalostí a umenia, ako za sebou nasledovali v základných dejinných epochách. V každej fáze sa venujú postupne štyrom celkom: antika, stredovek, renesancia a reformácia a novovek. Počas trinásťročného štúdia si teda tieto epochy prejdú trikrát, s postupne stúpajúcou náročnosťou.

Veríme, že primárnymi vychovávateľmi detí sú rodičia, preto s nimi chceme úzko spolupracovať. Našu vzdelávaciu skupinu chápeme ako službu rodinám, ktoré túžia viesť svoje deti cestou katolíckeho klasického vzdelávania.

Integrovaný študijný plán

Gramatická fáza
1. stupeň ZŠ (6-10 r.)

Logická fáza
2. stupeň ZŠ (11-15 r.)

Rétorická fáza
Stredná škola (16-18 r.)

PREČO SA UČIA?

Aby získali fakty a obrazy o svete ako stavebné prvky, čiže gramatiku „jazyka múdrosti“.

Aby spoznali a používali logické nástroje na spájanie faktov.

Aby sformulovali svoj názor presným a elegantným jazykom.

AKO SA UČIA?

Objavovanie a memorovanie, ktoré je v tomto veku zábavou.

Pátranie po dôvodoch, pomenovávanie súvislostí, prepájanie domén, hľadanie vzťahov, príčin a následkov.

Aplikovanie pravidiel logiky (2. stupeň) na základné informácie (1. stupeň) a jasné vyjadrenie názoru.

ČO SA UČIA?

Pravidlá fonetiky, pravopisu a gramatiky, básne, slovná zásoba cudzích jazykov, historické, literárne a biblické príbehy, opisy rastlín, zvierat a ľudského tela, matematické fakty.

Algebra, logika písania (tvorba tézy a odstavcov), logika čítania (kritika a analýza textov), logika histórie, logika vedy (vedecká metóda).

Prezentovanie, písanie esejí, argumentovanie. Zároveň špecializácia podľa vlastného záujmu (hudba, medicína, technológia a pod) a ďalšie vzdelávanie: letné pobyty, kurzy, cestovanie, stáže. 

ČO ČÍTAJÚ? (príklady)

Antika: pre deti upravená kniha Ilias a Odysea 
 

Stredovek: rozprávky o rytieroch, životopisy svätých 
 

Renesancia a reformácia: príbehy objavenia Ameriky
 

Novovek: Guliverove cesty

Antika: románové spracovanie Trójskej vojny
 

Stredovek: legenda o kráľovi Artušovi
 

Renesancia a reformácia: 

životopis Leonarda DaVinci
 

Novovek: Charles Dickens: Vianočná Koleda

Antika: pôvodné texty Platóna, Herodota či Virgília

Stredovek: Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer

 

Renesancia a reformácia: 

Shakespeare
 

Novovek: J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov

 

Viac o výchove a vzdelávaní

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Barbora Belišová
koordinátorka programu Citadela

barbora.belisova@kolegium.org

0907 161 250

Ivanka pri Dunaji
Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381

Bratislava
Vzdelávacia skupina Citadela
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie Slobody 3 (Leškova)
811 04 Bratislava

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Slávka Kubíková
riaditeľka Citadely

slavka.kubikova@kolegium.org

0907 721 191

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381

Ivanka pri Dunaji
Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Bratislava
Vzdelávacia skupina Citadela
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie Slobody 3 (Leškova)
811 04 Bratislava

Organizuje
Kolégium Antona Neuwirtha

Partner

Spojená škola sv. Uršule,

kmeňová škola vzdelávacej skupiny Citadela

Logo_Serviam_Santa_Ursula.jpg

Mediálny partner

brand-main.png