top of page

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Údaje, ktoré ste poskytli v tejto prihláške sú spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o osobných údajoch“) a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 

Prevádzkovateľ

Kolégium Antona Neuwirtha, sídlo: Námestie padlých hrdinov 42/7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 421 385 15, registrované v Evidencii občianskych združení dňa 6.2.2009 pod č. VVS/1-900/90-33334
 

Budúci prevádzkovateľ

Vzdelávacia skupina Citadela, organizačná jednotka občianskeho združenia Kolégia Antona Neuwirtha.


Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je organizačné a administratívne zabezpečenie výberového procesu žiakov do vzdelávacej skupiny Citadela.
 

Právny základ

Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre evidovanie vášho záujmu o štúdium vášho dieťaťa vo vzdelávacej skupine Citadela, na prípravu a uskutočnenie prípadného stretnutia s rodičmi aj na zváženie pripravenosti a vhodnosti dieťaťa na štúdium, ktoré je spolu s osobným stretnutím základom pre výberový proces.
 

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú Prevádzkovateľ a osoby, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi služby spojené s organizáciou vzdelávacej skupiny Citadela, dotknutá osoba a učitelia vzdelávacej skupiny Citadela.
 

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania prijímacieho procesu, teda do 31.6.2020. V prípade nastúpenia dieťaťa do vzdelávacieho programu budú vaše údaje uchovávané počas doby štúdia dieťaťa v programe Citadela.


 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

  • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané. Informácie Citadela poskytne formou kópie spracúvaných osobných údajov alebo formou potvrdenia o tom, že osobné údaje nie sú spracovávané. Kópiu alebo potvrdenie Vám zašleme v elektronickej alebo písomnej forme.
 

  • Právo na opravu osobných údajov

Je dôležité, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že nami spracovávané osobné údaje nie sú správne, máte právo nám to oznámiť a požiadať o ich opravu.  O oprave alebo doplnení Vás budeme informovať.
 

  • Právo na ich zabudnutie

V niektorých zákonom stanovených prípadoch je Citadela povinná Vaše osobné údaje vymazať, na Váš pokyn. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhotoveniu, či sú splnené podmienky, a či oprávnený záujem Citadely na ponechaní Vašich osobných údajov neprevažuje nad ich výmazom.
 

  • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo nás požiadať, aby Vaše osobné údaje boli nami spracovávané len na najnevyhnutnejšie zákonné dôvody alebo, aby boli zablokované.
 

  • Právo na prenesenie osobných údajov

Ak by ste v budúcnosti chceli preniesť osobné údaje na tretí subjekt, máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje, s ktorými pracujeme boli na neho prenesené.
 

  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Máte právo obrátiť sa s Vaším podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorný orgán, a to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.  


Rodičia, ktorí vypĺňajú daný formulár svojim súhlasom vyhlasujú, že boli informovaní o svojich právach vyplývajúcich im v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

bottom of page